مفصل

مفصل ها تجهیزاتی هستند برای برقراری پیوستگی كابل در مسیر كابل كشی.
نیازهای كابردی مفصل به شرح ذیل می باشند:

 • توزیع شدت میدان الكتریكی
 • حفاظت مكانیكی خارجی
 • حفاظت در برابر خوردگی
 • حفاظت در برابر نفوذ رطوبت

مفصل ها به سه دسته كلی تقسیم می شوند:

 • مفصل ارتباط مستقیم
 • مفصل با اسكرین مقطع
 • مفصل مبدل

از نظر ساختاری مفصل ها به دسته های زیر تقسیم می شوند:

 • مفصل های حرارتی
 • مفصل های نواری
 • مفصل های پیش ساخته
 • مفصل های غالبی