سر کابل

سر كابل ها تجهیزاتی هستند كه در دو انتهای كابل نصب شده و تجهیزاتی از قبیل ترانسفورماتور، سوئیچ گیر، خطوط هوائی و ... را به هم ارتباط می دهد.

طراحی سركابل باید به گونه ای باشد كه نیازهای كاربردی آن را كه شامل موارد ذیل می باشد برآورده سازد:

  • توزیع شدت میدان الكتریكی
  • حفاظت خارجی در شرایط محیطی مختلف

سر كابل ها به چهار دسته كلی تقسیم می شوند:

  • سركابل خارجی با عایق چینی
  • سركابل خارجی با عایق سیلیكونی
  • سركابل سوئیچ گیر
  • سر كابل ترانسفرماتور