جعبه اتصال

جعبه اتصال ش یلد یا غلاف فلز ی را به وس یله یك هاد ی روكش دار به زم ین متصل م ی كند. در حق یقت جعبه اتصال ش یلد یا غلاف فلز ی كابل را از زم ین ا یزوله م ی كند.
جعبه اتصالات ذ یل در نصب كابل ها ی EHV و HV مورد استفاده قرار م ی گ یرند:

  • جعبه اتصال با و بدون محدود كننده ولتاژ غلاف
  • جعبه اتصال ضربدر ی با و بدون محدودكننده ولتاژ غلاف