کابل هوایی

كابل های هوایی بیشتر در مناطق روستایی یا نیمه شهری كه در آنها تراكم تعداد خانه ها كم می باشد استفاده می شود. این كابل ها روی تیر نصب شده و یا بر روی دیوار كشیده می شوند. كابل های هوایی، هادی های عایق شده دارند و برای سطح ولتاژی 1 تا 36 كیلو ولت استفاده می شوند