کابل مخابراتی

كابل های مخابراتی در سیستم های فركانس پایین استفاده می شوند و به صورت كابل های زوجی و با هادی مسی تولید می گردند.