کابل فشار متوسط

كابل های فشار متوسط، كابل هایی با عایق XLPE و هادی مس یا آلومینیوم می باشند كه در سطح ولتاژی 1 تا 36 كیلو ولت قرار داند و به صورت گسترده در مناطق شهری و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند. كابل های فشار متوسط ما بر اساس استاندارد IEC و یا جایگزین های BS و VDE تولید می گردند.