کابل ضد آتش (ایمنی)

كابل های ضد آتش می بایست قادر باشند در مقابل آتش، آتش همراه با آب و/یا آتش همراه ضربه های مكانیكی مقاومت كنند. كابل هایی كه در اماكن عمومی و سیستم های اضطراری نظیر مدارات آژیر اطفاء حریق و سیستم های روشنایی اضطراری مورد استفاده قرار می گیرند می بایست به عنوان ابتدایی ترین موارد، سلامت انسان ها و كابل كشی ها را با انتشار گازهای اسیدی با خطر مواجه نسازد. این كابل ها می بایست خفه كننده آتش و كم دود باشند. به عبارت دیگر این كابل ها نباید با از بین رفتن منشا آتش به سوختن ادامه دهند و یا آتش را به نقاط دیگر انتقال داده، یا دودی ایجاد كنند كه مانع از دیدن چراغهای اضطراری یا راه خروجی شود.