کابل انتقال داده

كابل های انتقال داده در سیستم های فركانس بالا مورد استفاده قرار می گیرند. مشخصات انتقال كلی در این كابل ها شامل تناوب، هم شنوایی، امپدانس مشخصه و شرعت انتشار موج می باشند.