روشھای خازن گذاری در تابلو برق

۲۳ شهریور ۱۳۹۶ الکتریک

در این پست از سایت آموزش تابلو برق و تاسیسات الکترکی (مهدی الکتریک) به بررسی روش های خازن گذاری

اشاره می کنیم.

انواع روشھای خازن گذاری در تابلو برق

اولین روش از روشھای خازن گذاری در تابلو برق به صورت تکی می به همراهشد که توضیحات ان در ادامه آمده هست.

خازن گذاری جداگانه (به همراهرھا بصورت تکی)

ھر یک از مصرف کنندگان توان راکتیو توسط یک خازن جداگانه که به ترمینال آن متصل

می شود جبرانسازی می شود.

خازن گذاری تکی

خازن گذاری تکی

در ساده ترین فرم، یک خازن به همراه مقدار مناسب، موازی ھر مصرف کننده سلفی نصب میشود. بدین وسیله

به صورت چشمگیری از به همراهر سیم ھا و کابلھا کم می شود. به همراهید دقت کرد که خازن فقط در محدودۀ زمانی

فعالیت دستگاھھا مورد هستفاده واقع شود.

کاربرد:

جھت جبران سازی توان راکتیو بی به همراهری ترانسفورماتورھا

برای موتورھای دائم کار

برای موتورھای کم به همراهر یا به همراه کابل طولانی

مزایا :

شبکه داخلی کاملا از جریان راکتیو پاک می شود.

مخارج کمتر برحسب

kVAR

معایب :

جبران سازی پخش شده هست

نصب پیچیده

به طورکلی به خازن بیشتری نیاز هست چونکه توجھی به ضریب ھم زمانی نمی شود.

دومین روش از روشھای خازن گذاری در تابلو برق به صورت تکی می به همراهشد که توضیحات ان در ادامه آمده هست.

خازن گذاری گروھی (مراکز به همراهر)

دستگاھھایی که به صورت گروھی نصب شده اند، به صورت جمعی جبران سازمی شوند.

به جای خازنھای مختلف کوچک یک خازن مناسب بزرگ نصب می شود.

 

خازن گذاری گروهی

خازن گذاری گروهی

کاربرد

برای مصارف سنگین سلفی در صورتی که به همراه ھم به کارگرفته شوند .

مزایا:

شبیھ جبران سازی انفرادی ولی اقتصادی تر

معایب:

فقط برای مصرف کننده ھای گروھی که به همراه ھم کار می کنند قابل هستفاده هست

مصرف کنندگان توان راکتیو به گروھھای مختلف تقسیم شده و به همراه نصب به همراهنکھای خازنی در

مراکز به همراهر جبرانسازی انجام می شود.

سومین روش از روشھای خازن گذاری در تابلو برق به صورت تکی می به همراهشد که توضیحات ان در ادامه آمده هست.

خازنگذاری کلی (پست ورودی)

کل جبران سازی به صورت متمرکز مثلا در ورودی فشار ضعیف نصب میشود، بدین طریق تمام توان راکتیو

مورد نیاز پوشش داده میشود. کل توان خازن به پله ھای متعدد تقسیم شده و به وسیله یک رگولاتور

توان راکتیواز طریق کنتا کتورھا، بستھ به وضعیت به همراهر به مدار وارد یا خارج می شوند.

 

خازن گذاری کلی

خازن گذاری کلی

کاربرد

درصورتی که مقاطع سیم ھا و کابلھای داخل مصرف کننده ھا ایجاد مشکل نکنند ھمیشه قابل هستفاده هست.

مزایا :

کل سیستم مقابل دید بوده و آسان قابل کنترل هست.

هستفاده مفید از توان خازن نصب شده.

نصب ساده در اغلب اوقات.

مصرف کمتر خازن چون ضریب ھم زمانی در نظر گرفته می شود.

در صورت وجود ھارمونیک در شبکه، دارای مخارج مناسب تری هست.

معایب :

به همراهر داخلی شبکه کم نمی شود.

مخارج اضافی برای تنظیم اتوماتیک سیستم .

به همراه نصب به همراهنک خازنی در پست ورودی جبرانسازی انجام می شود.

 

یک پیشنهاد ویژه برای روشھای خازن گذاری در تابلو برق که می

تواند بسیار مفید به همراهشد.

طراحی و مونتاژ تابلو های به همراهنک خازنی که می توانید توضیحات این محصول را از طریق کلیک روی تصویر زیر

مطالعه کنید.

مجموعه آموزشی مونتاژ به همراهنک خازنی

به همراهنک خازنی

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم